Szkolenie trenerskie Trening Skutecznego Nauczyciela 2013

Komunikacja bez przegranych

Trening Skutecznego Nauczyciela nie jest wyłącznie skierowany do nauczycieli szkół, jak mogłoby się wydawać po lekturze książki „Wychowanie bez porażek w szkole” Thomasa Gordona. Zapewniamy, że jest również skierowany do nauczycieli przedszkolnych. Jest wręcz wskazane, by nauczyciele przedszkolni poznali metodę Gordona, ponieważ jest ona niezwykle skuteczna w stosowaniu do najmłodszych. Nauczyciele przedszkolni potrzebują konkretnych narzędzi, które mogą być im bardzo pomocne w wielu sytuacjach pojawiających się w relacji z maluszkami. Podczas treningu nauczyciele rozwijają praktyczne umiejętności. Uczą się, jak wprowadzać i utrzymywać samodyscyplinę, zdobywają kompetencje komunikacji interpersonalnej oraz rozwiązywania problemów, dzięki temu mogą skuteczniej asystować dzieciom/uczniom w rozwiązywaniu problemów. Dowiadują się także, w jaki sposób motywować dzieci/uczniów do zmiany nieakceptowanego przez nich zachowania. Dzięki tym kompetencjom nauczyciele czują się lepiej w swojej roli, są bardziej efektywni. Trening Skutecznego Nauczyciela pomaga nauczycielom samodzielnie odnajdywać optymalne, dopasowane do zaistniałej sytuacji rozwiązania.

Umiejętności zdobyte na kursie bardzo ułatwiają komunikację również z rodzicami. Dla ogromnej większości rodziców jest niezwykle ważne to co słyszą od nauczyciela o swoim dziecku. Decydujący dla relacji nauczyciel - rodzic jest więc sposób przekazu pewnych informacji o dziecku/uczniu, nie tylko o jego zasobach, ale przede wszystkim o trudnościach z którymi nauczyciel boryka się np. w związku z jego zachowaniem. Umiejętne (nie mylić z manipulacją) przekazanie rodzicom przez nauczyciela różnych istotnych informacji stanowi ważny obszar jego pracy. Ponadto zdobyte na kursie TSN umiejętności interpersonalne nauczyciel z powodzeniem może wykorzystać w życiu prywatnym np. w relacjach rodzinnych czy partnerskich.

Szkolenie trenerskie Trening Skutecznego Nauczyciela – T.S.N. (ang. Teacher Effectiveness Training – T.E.T.) kierujemy do tych osób, które chcą zostać certyfikowanymi trenerami TSN by inspirować nauczycieli, przekazywać im wiedzę i umiejętności dotyczące metody Gordona związane ze środowiskiem pracy i specyfiką zawodu nauczyciela.

Dlaczego TSN?

Każdy nauczyciel przede wszystkim chce pozytywnie wpływać na swoich uczniów i  być skutecznym w osiąganiu swoich celów nauczania. 

To jest powód, dla którego nauczyciele nauczają. Nie robią tego dla pieniędzy. Jeśli chcieliby osiągać sukcesy finansowe nie uczyliby! Uczą ponieważ chcą wywierać pozytywny wpływ na życie dzieci.

Większość nauczycieli wie jak uczyć swojego przedmiotu. Są dobrze do tego przygotowani pod względem merytorycznym i dydaktycznym. Jednak mało nauczycieli uczonych jest codziennej komunikacji z uczniami czy nawiązywania relacji z drugim człowiekiem, co koliduje z nauczaniem.
Szacuje się, że nauczyciele spędzają 50–90% swojego czasu w szkole komunikując się z innymi osobami (uczniowie, inni nauczyciele, personel szkolny, dyrekcja). Ile czasu na studiach przygotowujących ich do wykonywania zawodu nauczyciela poświęcono zagadnieniu komunikacji interpersonalnej? Czy uczono tej ważnej umiejętności niezbędnej do wykonywania tego zawodu? Umiejętności, która zajmuje nauczycielom większość czasu w szkole. TSN jest tak zaprojektowany, aby zaspokoić tą pilną potrzebę w edukacji nauczycieli.

Powodem dla którego TSN stał się tak skuteczny jest to, że uczy nauczycieli praktycznych i sprawdzonych umiejętności skutecznej komunikacji i rozwiązywania problemów, które istotnie wydłużają czas nauczania/uczenia się i umożliwiają przerabianie obowiązującego materiału w wyznaczonym czasie.

Celem szkolenia jest nauka umiejętności takich by:

 • wydłużyć i lepiej wykorzystać czas nauczania / uczenia się w klasie
 • pomóc przedszkolakom / uczniom / studentom w rozwiązywaniu ich własnych problemów (rola wychowawcza)
 • skutecznie konfrontować się z nieakceptowanym zachowaniem przedszkolaków / uczniów / studentów
 • rozwiązywać konflikty potrzeb i wartości między nauczycielem a przedszkolakiem / uczniem / studentem
 • rozwiązywać konflikty między nauczycielem a rodzicem / opiekunem
 • skuteczne przekazywać i wpływać na wartości przedszkolaków / uczniów / studentów
 • pomagać rozwiązywać problemy, które przeszkadzają przedszkolakom / uczniom / studentom w uczeniu się (rola nauczania przedmiotu)
 • rozwiązywać problemy, które przeszkadzają nauczycielom w nauczaniu

Przebieg szkolenia trenerskiego:

 • Wprowadzenie do szkolenia i pojęcia skutecznego nauczyciela
  • cele szkolenia
  • przegląd umiejętności i metodyki
  • przeszkody w nauczaniu i uczeniu się
  • ustalenie celów osobistych uczestników
  • umiejętność obserwacji zachowań
  • okno zachowań
  • kiedy uczniowie mają problemy
  • unikanie barier w procesie komunikacji nauczyciel–uczeń
  • wprowadzenie do procesu pomagania
 • Pomaganie uczniowi w zaspokojeniu jego potrzeb
  • umiejętności pomagania
  • aktywne słuchanie
  • warunki skutecznego aktywnego słuchania
  • typowe błędy w aktywnym słuchaniu
 • Skuteczne komunikowanie się nauczyciel–uczeń w celu zaspokojenia potrzeb nauczyciela
  • skuteczne wyrażanie siebie
  • unikanie nieskutecznej konfrontacji
  • skuteczna konfrontacja
  • radzenie sobie z oporem
  • modyfikowanie otoczenia w celu zapobiegania konfliktom
  • etapy procesu nauki
 • Rozwiązywanie konfliktów potrzeb
  • natura konfliktu potrzeb
  • nieskuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów
  • metoda bez przegranych
  • sześć kroków rozwiązywania problemów
  • hierarchia potrzeb wg Maslowa
  • oddzielanie potrzeb od rozwiązań
  • strefa wolności nauczyciela
 • Rozwiązywanie konfliktów wartości
  • natura konfliktu wartości
  • sposoby rozwiązywania konfliktów wartości
  • ryzyko stosowania siły
  • rozwiązywanie problemów zachowania polegających na różnicy wartości
  • skuteczne konsultowanie, konfrontacja i aktywne słuchanie
  • modyfikowanie siebie
 • Trening Skutecznego Nauczyciela w praktyce
  • rola nauczyciela w konfliktach pomiędzy uczniami
  • ułatwianie dyskusji na lekcjach
  • stosowanie umiejętności TSN w domu
  • przegląd okna zachowań
  • egzamin końcowy
  • ewaluacja kursu

Forma szkolenia:

 • prezentacje w PowerPoint i na flipchartach
 • odrywanie ról, dyskusje grupowe, demonstracje
 • ćwiczenia z Zeszytu ćwiczeń TSN
 • osobiste dzielenie się doświadczeniami w grupie
 • ćwiczenia kształtujące umiejętności
 • praca w parach i mniejszych podgrupach
 • lektura materiałów

Osoby prowadzące szkolenie:

Violetta Kruczkowska – Autoryzowany Reprezentant Gordon Training International w Polsce

Markus Talvio

Miejsce szkolenia:

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Exploris, ul. Puławska 100, 24-120 Kazimierz Dolny – sprawdź jak dojechać na miejsce szkolenia ...czytaj więcej

Harmonogram szkolenia:

14.04.2013r.
        12:00 – 14:00 zakwaterowanie
        14:00 – 16:00 obiad
        18:30 – 20:00 kolacja
        20:00 – 21:00 spotkanie organizacyjne

15.04.2013r. – 17.04.2013r. trener Violetta Kruczkowska
          7:30 – 9:00 śniadanie
          9:00 – 13:30 zajęcia
        13:30 – 15:30 obiad
        15:30 – 19:30 zajęcia

18.04.2013r. dzień przerwy

19.04.2013r. – 22.04.2013r. trener Markus Talvio
          7:30 – 9:00 śniadanie
          9:00 – 13:30 zajęcia
        13:30 – 15:30 obiad
        15:30 – 19:30 zajęcia
        19:30 – 21:00 kolacja

23.04.2013r. trener Markus Talvio
          7:30 – 9:00 śniadanie
          9:00 – 13:30 zajęcia
        13:30 – 15:30 obiad
        15:30 – 19:30 zajęcia
        19:30 – 20:00 zakończenie zajęć połączone z rozdaniem zaświadczeń o zakończonym szkoleniu trenerskim
                                  TSN (po I etapie procesu certyfikacji)
         20:00 – 21:30 kolacja

24.04.2013r.
           7:30 – 9:00 śniadanie
           9:00 – 12:00 wykwaterowanie

Całe szkolenie TSN jest tłumaczone na język polski. Dostępnych jest tylko 20 miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Koszt szkolenia trenerskiego wynosi:

3660,00 PLN i 1360,00 USD (pełen koszt składa się z opłaty w złotych polskich i dolarach amerykańskich) oraz zawiera: opłatę za szkolenie, materiały dla trenera TSN, 10 noclegów w pokoju 2–osobowym, przerwy kawowe, wyżywienie zgodnie z harmonogramem.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

 1. Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego – plik pdf do pobrania – na adres: Centrum Komunikacji Gordona, ul. Starzyńskiego 2 (pokój 314), 70–506 Szczecin
 2. Pozytywne przejście rozmowy kwalifikacyjnej i podpisanie porozumienia.
 3. W ciągu siedmiu dni od rozmowy kwalifikacyjnej uiszczenie zadatku w wysokości 2060,00 PLN i 680 USD.
 4. Druga wpłata w wysokości 1000,00 PLN i 680 USD do 30 września 2012r.
 5. Wpłata pozostałej opłaty za szkolenie w wysokości 600 PLN do 2 kwietnia 2013r.
 6. W przypadku rezygnacji ze szkolenia z powodów osobistych bądź losowych poniesione opłaty nie podlegają zwrotowi. Opłaty za szkolenie poniesione przez kandydata na szkolenie trenerskie TSN zostają zwracane tylko w przypadku, kiedy szkolenie trenerskie Trening Skutecznego Nauczyciela nie odbędzie się z powodu organizatora – Centrum Komunikacji Gordona. Odbywa się to przelewem na rachunek bankowy z którego nastąpił przelew środków, w terminie 7 dni od chwili poinformowania uczestnika o nie odbyciu się szkolenia.
 7. Opłaty za szkolenie należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy, nr konta 80 1140 2017 0000 4402 1054 1169 - wpłaty w PLN (złoty polski) oraz na rachunek walutowy, nr konta PL 13 1140 2017 0000 4212 0115 9920 - wpłaty w USD (dolar amerykański). Wszelkie prowizje bankowe pokrywa wpłacający.
  • Wpłaty w PLN: Centrum Komunikacji Gordona Violetta Kruczkowska,  ul. Starzyńskiego 2, 70–506 Szczecin, nr konta: 80 1140 2017 0000 4402 1054 1169
  • Wpłaty w USD: Centrum Komunikacji Gordona Violetta Kruczkowska,  ul. Starzyńskiego 2, 70–506 Szczecin, nr konta: PL 13 1140 2017 0000 4212 0115 9920, swift kod: BREXPLPWMUL, nazwa banku: BRE Bank S.A. Oddział Bankowości Detalicznej Multibank
 8. Rachunek za szkolenie będzie wystawiony po otrzymaniu pełnej opłaty za szkolenie. Kwota opłaty w USD będzie liczona na dzień wpływu środków na konto walutowe po średnim kursie NBP - kwota do rachunku.
 9. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje skreślenie z listy kandydatów na szkolenie trenerskie TSN.

Rozmowy kwalifikacyjne:

O sposobie i miejscu przeprowadzanych rozmów kwalifikacyjnych informujemy osoby zgłaszające się na kurs indywidualnie.

Proces certyfikacji trenera:

Certyfikacja Trenera to proces umożliwiający zostanie autoryzowanym trenerem Gordon Training International poprzez swojego Autoryzowanego Reprezentanta w Polsce – Centrum Komunikacji Gordona. To także zdobywanie coraz większych doświadczeń praktycznych i teoretycznych w celu utrzymania wysokiej jakości prowadzonych kursów metodą Gordona w Polsce.

Kryteria konieczne do zrealizowania w procesie certyfikacji:

 • Etap 1: Aktywny udział w pełnym 9 dniowym szkoleniu trenerskim Treningu Skutecznego Nauczyciela (TSN).
 • Etap 2: W ciągu dwóch miesięcy od ukończenia kursu trenerskiego przeczytanie i przyswojenie sobie wiedzy z otrzymanych materiałów trenerskich.
 • Etap 3: W ciągu 12 miesięcy od ukończenia szkolenia trenerskiego samodzielne przeprowadzenie dwóch pełnych kursów z ukończonego programu według obowiązującego rozkładu czasowego (sesja po sesji).
 • Etap 4: Udokumentowanie przeprowadzonych kursów nagraniami wideo z dwóch różnych sesji po 20 minut każde.
 • Etap 5: Zebranie z dwóch przeprowadzonych kursów formularzy ewaluacyjnych i uzyskanie pozytywnych opinii dotyczących prowadzonych kursów od jego uczestników.
 • Etap 6: Opisanie własnej autorefleksji i samooceny dotyczących prowadzonych kursów.
 • Etap 7: Przesłanie do Centrum Komunikacji Gordona pełnej dokumentacji (ankiet ewaluacyjnych uczestników, nagrań wideo, własnej autorefleksji i samooceny).
 • Etap 8:  Wzięcie udziału w obowiązkowym spotkaniu superwizyjnym z Autoryzowanym Reprezentantem GTI w Polsce.

Tylko po przejściu wszystkich w/w etapów można uzyskać certyfikat trenerski oraz pełną autoryzację do prowadzenia kursu w wybranym programie metody Gordona.

Każdy Trener zawiera porozumienie z Autoryzowanym Reprezentantem Gordon Training International w Polsce – Centrum Komunikacji Gordona. Zawarte porozumienie zawiera zasady rozpowszechniania metody Gordona w Polsce, w szczególności kursu Trening Skutecznego Nauczyciela, ale także daje możliwość zwrócenia się do nas w celu otrzymania wsparcia w doskonaleniu zawodowym.

« powrót