• Trening Skutecznego Rodzica
 • Trening Skutecznego Nauczyciela
 • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
 • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
 • Szkoła Trenerów

Najbliższe kursy Szkoły Trenerów

tsrtsntskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
22-26.11.201821-26.02.2019
10-14.01.201904-09.07.2019
21-25.11.201920-25.02.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
22-26.11.201821-26.02.2019
10-14.01.201904-09.07.2019
21-25.11.201920-25.02.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

SZKOLENIE TRENERSKIE Z PROGRAMU BNWS

Termin szkolenia podstawowegoTermin szkolenia zaawansowanego
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Uwaga! Pełne szkolenie trenerskie składa się z szkolenia podstawowego i zaawansowanego.

Pobierz ANKIETĘ ZGŁOSZENIOWĄ na szkolenie trenerskie


Elektroniczny formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:

Imię i nazwisko:

E-mail:

Tetefon:

Uwagi:

Weryfikacja Captcha:
kod

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA NA KURS TRENERSKI

Drogą elektroniczną formularz zgłoszeniowy - patrz wyżej, a następnie przesłanie pocztą na adres PCEG podpisanej ANKIETY ZGŁOSZENIOWEJ.

ZGŁOSZENIE NA KURS TRENERSKI PODSTAWOWY (KP) JEST JEDNOZNACZNE ZE ZGŁOSZENIEM NA KURS ZAAWANSOWANY (KZ) BNWS. 

PONIŻEJ INFORMACJE, W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI O KURSIE KP, NASTĘPNIE KZ

1. KURS PODSTAWOWY (KP) - INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Koszt szkolenia KP

 • koszt kursu podstawowego - 4050,00 zł
 • koszt pobytu (nocleg i śniadania) - 400,00 - 700,00 zł

Koszt kursu podstawowego obejmuje:

 • 43,5 godzin kursu podstawowego
 • materiały szkoleniowe dla trenera - zeszyt ćwiczeń, książka Linda Adams„Bądź Najlepszą Wersją Siebie”
 • opłaty licencyjne
 • dyplom ukończenia szkolenia podstawowego uprawniający do wzięcia udziału w kursie zaawansowanym

Koszt noclegu i wyżywienia:

 • noclegi w pokoju 2 lub 3–osobowym
 • śniadania

Regulamin rekrutacji na KP

 1. Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, a następnie ankiety zgłoszeniowej na adres: Polskie Centrum Edukacji Gordona, ul. Lubelska 20 A (pokój 306), 24–100 Puławy. Zgłoszenie obejmuje kurs podstawowy i zaawansowany.
 2. Pozytywne przejście rozmowy kwalifikacyjnej i podpisanie porozumienia.
 3. W ciągu 7 dni od rozmowy kwalifikacyjnej dokonanie opłaty za kurs - dwa warianty:
  • wariant A - opłata jednorazowa za kurs podstawowy z 5 % (202,5 zł) zniżką, czyli 3847,5 zł. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze szkolenia na 30 dni przed rozpoczęciem KP. W pozostałych przypadkach przysługuje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o 30% (1215zł), liczonej od pełnej opłaty za kurs podstawowy (4050zł).
  • wariant B - uiszczenie I wpłaty w wysokości 30% (1215zł) w formie zadatku, który w przypadku rezygnacji z kursu nie podlega zwrotowi. Uiszczenie II wpłaty 70% (2835zł) najpóźniej na 6 tygodni przed datą rozpoczęcia kursu podstawowego, wniesiona II wpłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze szkolenia na 30 dni przed jego rozpoczęciem. W pozostałych przypadkach przysługuje zwrot wpłaconej kwoty z wykluczeniem kwoty zadatku.
 4. Uiszczenie opłaty za nocleg i wyżywienie:
  • 300 zł opłaty najpóźniej na 1 miesiąc przed datą rozpoczęcia kursu, która w przypadku rezygnacji nie podlega zwrotowi.
  • pozostała kwota opłaty najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
 5. W przypadku zgłoszenia i przyjęcia na KP na jeden miesiąc (i później) przed jego rozpoczęciem nie przysługuje zniżka od wpłaty jednorazowej. Wniesione w tym czasie opłaty nie podlegają zwrotowi.
 6. Opłaty wniesione przez kandydata na szkolenie trenerskie zostają zwrócone tylko w przypadku, kiedy szkolenie trenerskie nie odbędzie się z powodu organizatora (nie dotyczy zmiany terminu kursu). O tym fakcie Polskie Centrum Edukacji Gordona zawiadomi telefonicznie i pisemnie na adres mailowy uczestnika. Wpłacona opłata za szkolenie zostanie zwrócona przelewem na rachunek bankowy z którego nastąpił przelew środków na konto PCEG, w terminie 7 dni od chwili otrzymania od uczestnika kopii zwartego z PCEG porozumienia.
 7. W przypadku, kiedy uczestnik KP zwróci się do PCEG o możliwość wzięcia udziału w innym, niż zadeklarowany w zgłoszeniu termin szkolenia KP (jedynie z ważnych powodów osobistych), wszystkie wniesione przez uczestnika opłaty zostają uznane jako dokonane i nie podlegają zwrotowi w żadnym z wariantów ujętych w pkt. 3 i 4.
 8. Ewentualną rezygnację uczestnika ze szkolenia należy przesłać na adres PCEG w formie pisemnej, listem poleconym, do której należy dołączyć własny egzemplarz zawartego porozumienia z PCEG (liczy się data stempla pocztowego).
 9. Opłaty za szkolenie należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy: Polskie Centrum Edukacji Gordona, ul. Lubelska 20 A, 24–100 Puławy, mbank nr konta: 80 1140 2017 0000 4402 1054 1169 w przelewie należy podać imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, ulica, nr, miasto, kod, dopisek opłata za kurs trenerski podstawowy (wariant A lub B)
 10. Rachunek za szkolenie zostanie wystawiony po zaksięgowaniu wpłaty.
 11. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje skreślenie z listy kandydatów na szkolenie trenerskie.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian związanych z organizacją kursu, o ewentualnych zmianach każdy będzie informowany na bieżąco.

2. KURS ZAAWANSOWANY - INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Koszt szkolenia na KZ

 • koszt kursu zaawansowanego BNWS - 4750,00 zł
 • koszt noclegu i śniadania - 400,00 - 700,00 zł

Koszt kursu zaawansowanego obejmuje:

 • 43,5 godzin kursu zaawansowanego
 • obszerne materiały szkoleniowe dla trenera - podręcznik ze scenariuszami zajęć, przewodnik trenera, karty do odgrywania ról, prezentacja  PowerPoint, zeszyt ćwiczeń
 • opłaty licencyjne
 • dyplom ukończenia szkolenia zaawansowanego uprawniający do przeprowadzenia pierwszego i drugiego  kursu w ramach procesu certyfikacji

Koszt noclegu i wyżywienia:

 • 4 noclegi w pokoju 2 lub 3–osobowym
 • śniadania

Regulamin rekrutacji KZ

 1. Udział w kursie podstawowym.
 2. Uiszczenie opłaty za kurs zaawansowany - dwa warianty:
  •  wariant A - opłata jednorazowa z 5 % (237,5 zł) zniżką, czyli 4512,5 zł w ciągu 7 dni od zakończenia kursu podstawowego. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze szkolenia na 6 tygodni przed jego rozpoczęciem. W pozostałych przypadkach przysługuje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o 30% (1425 zł), liczonej od pełnej opłaty za kurs zaawansowany.
  • wariant B - W ciągu 4 tygodni od zakończenia kursu podstawowego dokonanie I wpłaty 30% (1425 zł) za kurs zaawansowany w formie zadatku, który w przypadku rezygnacji z kursu nie podlega zwrotowi. Uiszczenie II wpłaty 70% (3275 zł) najpóźniej na 3 tygodnie przed datą rozpoczęcia kursu zaawansowanego, po tym terminie wniesiona II wpłata nie podlega zwrotowi.
 3. Uiszczenie opłaty za nocleg i wyżywienie:
  • 300 zł opłaty najpóźniej na 1 miesiąc przed datą rozpoczęcia kursu, która w przypadku rezygnacji nie podlega zwrotowi.
  • pozostała kwota opłaty najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
 4. W szczególnych przypadkach uczestnik może ubiegać się o ukończenie kursu zaawansowanego w trybie indywidualnym lub innym terminie kursu wyznaczonym przez PCEG. W tej sytuacji wszystkie wniesione przez uczestnika opłaty zostają uznane jako dokonane i nie podlegają zwrotowi w żadnym z wariantów ujętych w pkt. 2 i 3.
 5. Opłaty, wniesione przez kandydata na szkolenie trenerskie zostają zwrócone tylko w przypadku, kiedy szkolenie trenerskie KZ nie odbędzie się z powodu organizatora (nie dotyczy zmiany terminu kursu). O tym fakcie Polskie Centrum Edukacji Gordona zawiadomi telefonicznie i pisemnie na adres mailowy uczestnika. Wpłacona opłata za szkolenie zostanie zwrócona przelewem na rachunek bankowy z którego nastąpił przelew środków na konto PCEG, w terminie 7 dni od chwili otrzymania od uczestnika kopii zwartego z PCEG porozumienia.
 6. Ewentualną rezygnację uczestnika ze szkolenia należy przesłać zawsze na adres PCEG w formie pisemnej, listem poleconym, do której należy dołączyć własny egzemplarz zawartego porozumienia z PCEG (liczy się data stempla pocztowego).
 7. Opłaty za szkolenie należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy: Polskie Centrum Edukacji Gordona, ul. Lubelska 20 A, 24–100 Puławy, mbank nr konta: 80 1140 2017 0000 4402 1054 1169 w przelewie należy podać imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, ulica, nr, miasto, kod, dopisek opłata za kurs trenerski zaawansowany (wariant A lub B)
 8. Rachunek za szkolenie zostanie wystawiony po zaksięgowaniu wpłaty.
 9. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje skreślenie z listy kandydatów na szkolenie trenerskie.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian związanych z organizacją kursu, o ewentualnych zmianach każdy będzie informowany na bieżąco.

Potwierdzenie udziału

Uczestnicy kursów KP i KZ na zakończenie otrzymają stosowny dokument wystawiony przez PCEG. Oba kursy są etapami na drodze do zdobycia Certyfikatu Trenera BNWS.

Trenerzy prowadzący KP i KZ

Violetta i Piotr Kruczkowscy – psychologowie, autoryzowani Reprezentanci Gordon Training International w Polsce. Powołali do życia Fundację „Wychowanie bez porażek”. Master Resident Trainer programów metody Gordona - uprawnienia wydane przez Gordon Training International (USA) - do szkolenia na terenie danego kraju, trenerów określonych programów metody Gordona. Certyfikowani trenerzy Treningu Skutecznego Rodzica i Nauczyciela, Skutecznej Komunikacji, Bądź Najlepszą Wersją Siebie - certyfikat wydany przez Gordon Training International.

Z Gordon Training International współpracują ponad 10 lat szkoląc trenerów, rodziców i dzieci, nauczycieli w Polsce oraz Polonię mieszkającą za granicą min. w Belgii, Francji, Norwegii i Anglii. Współtworzyli materiały szkoleniowe i programy oparte na metodzie Gordona.

Założyciele Polskiego Centrum Edukacji Gordona (do niedawna Centrum Komunikacji Gordona), którego nazwa podkreśla jego niepowtarzalny charakter, związany ściśle z osobą dr. Thomasa Gordona. Na co dzień pracują w Prywatnych Gabinetach Psychologicznych. Zajmują się: psychoterapią rodzinną, doradztwem dla rodziców, diagnozą psychologiczną, terapią biofeedback, konsultingiem, szkoleniami dla instytucji publicznych, szkół, organizacji społecznych.

Miejsce realizacji KP i KZ

Puławy lub oddalony o 12 km od Puław Kazimierz Dolny. Uczestnicy są obowiązkowo zakwaterowani w miejscu wyznaczonym przez organizatora.

Liczba uczestników

Szkolenia odbywają się w grupach 3-6 osobowych. Decyduje kolejność zgłoszenia i pozytywny wynik rozmowy.

Uwagi:

PCEG, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub harmonogramie kursu KP i KZ.