• Trening Skutecznego Rodzica
 • Trening Skutecznego Nauczyciela
 • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
 • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
 • Szkoła Trenerów

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
21-25.11.201920-25.02.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
21-25.11.201920-25.02.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Trening Skutecznego Nauczyciela dla rad pedagogicznych

DLACZEGO DR THOMAS GORDON OPRACOWAŁ TSN?

Z MYŚLĄ O NAUCZYCIELACH

Dr Thomas Gordon podkreślał, że nauczyciele są przygotowani do swojej pracy. Pomimo to problemem dla wielu z nich może się okazać codzienna komunikacja z dziećmi i ich rodzicami. Dlaczego? Otóż, na studiach, które przygotowują do zawodu, nie uczy się nauczycieli, tak ważnej umiejętności, jaką jest skuteczna i świadoma komunikacja z dzieckiem/uczniem i jego rodzicem. T. Gordon twierdził, że chodzi o trening komunikacji interpersonalnej, a nie wykłady na temat komunikacji, które zwiększają świadomość, jednak nie uczą konkretnych umiejętności, tak ważnych dla każdego studenta, który pragnie być skutecznym nauczycielem czy wychowawcą. Uzupełniając tą ważną lukę w kształceniu nauczycieli dr Thomas Gordon w 1975 roku opracował Trening Skutecznego Nauczyciela (TSN).

Jeżeli nauczyciel pragnie pozytywnie wpływać na swoich uczniów oraz osiągać wyznaczone cele w pracy, jego lepsze kompetencje komunikacyjne, pozwalają, by robił to efektywniej. Jedną z najważniejszych korzyści, którą uzyskują nauczyciele sprawni w komunikacji, jest zmniejszenie nieakceptowanego zachowania dzieci, co pozwala na wydłużenie i lepsze wykorzystanie czasu nauczania i uczenia się. Nauczyciele często zapominają, że pracują „sobą” i ich sposób komunikacji  z dziećmi/uczniami jest ogromnie ważny. Ma to zastosowanie bez względu na to jaki charakter ma placówka lub jakie podejście pedagogiczne preferuje. Komunikacja jest kluczem do wprowadzenia tych założeń w życie szkolne czy przedszkolne.

KOMUNIKACJA Z RODZICAMI

Umiejętności zdobyte na kursie TSN bardzo ułatwiają komunikację i współpracę z rodzicami. Dla ogromnej większości rodziców jest niezwykle ważne to co usłyszą od nauczyciela o swoim dziecku. Decydujący dla relacji nauczyciel - rodzic jest sposób w jaki nauczyciel informuje rodzica, nie tylko o zasobach, ale i o trudnościach na temat funkcjonowania dziecka w szkole, czy w zakresie rozpoznawania jego możliwości rozwojowych. Budowanie dobrych relacji nauczycieli z rodzicami przynosi wiele korzyści. Ułatwia współdziałanie szkoły i rodziny, sprzyjając lepszemu poznaniu i rozumieniu uczniów przez nauczycieli i rodziców, pomaga w uzgodnieniu właściwego podejścia wychowawczego, poznaniu oczekiwań rodziców wobec szkoły, udzielaniu sobie wzajemnej pomocy oraz stwarzaniu właściwej atmosfery wspierającej proces rozwojowy dziecka w szkole i w domu.

ORGANIZACJA SZKOLENIA TSN

Uczestnicy, czyli dla kogo?

Nauczyciele wszystkich typów szkół i nauczyciele przedszkolni.

Czas trwania, czyli ile godzin przeznaczyć na szkolenie?

42 godziny dydaktyczne (32 zegarowe).

Termin realizacji, czyli kiedy?

Do uzgodnienia z każdą placówką indywidualnie.

Miejsce, czyli gdzie?

Placówka, która zgłasza uczestników na szkolenie TSN, zapewnia miejsce na jego przeprowadzenie oraz mały poczęstunek dla nauczycieli (kawa, herbata, napoje, inne).

Odpłatność, czyli ile ?

Koszt szkolenia kalkulowany jest indywidualnie dla każdej placówki, w zależności od ilości uczestników szkolenia i położenia placówki w Polsce. W ramach opłaty za szkolenie, każdy uczestnik otrzymuje indywidualne materiały szkoleniowe – zeszyt ćwiczeń, książkę o metodzie Gordona, kredo dr. Thomasa Gordona, dyplom.

W latach 2015/2017 szkolenie Trening Skutecznego Nauczyciela dla Rad Pedagogicznych będzie częściowo dofinansowywane przez Fundację „Wychowanie bez porażek”, w ramach realizacji zadań statutowych fundacji, pod nazwą „Metoda Gordona w służbie nauczycieli”.

Trener prowadzący, czyli kto?

Szkolenia prowadzą tylko doświadczeni, uprawnieni do nauczania programu TSN, wyznaczeni przez Polskie Centrum Edukacji Gordona, trenerzy.

Sposób realizacji, czyli jak?

Ćwiczenia praktyczne, krótkie wykłady prowadzone przez trenera, przykłady stosowania TSN, dyskusje w grupie i podgrupach, praca z zeszytem ćwiczeń, odgrywanie ról, czas na pytania i odpowiedzi, konsultacje z trenerem w trakcie trwania kursu i po jego zakończeniu.

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA

Placówki zainteresowane szkoleniem TSN prosimy o zgłaszanie się za pomocą poczty elektronicznej fundacja@gordon.edu.pl. Wszelkie informacje pod numerem tel. kom. 602 336 109

Ważne: W przypadku przeszkolenia w TSN całej Kadry Pedagogicznej, placówka otrzyma certyfikat za doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i szerzenie idei rozwiązywania konfliktów metodą bez przegranych dr. Thomasa Gordona wśród rodziców i nauczycieli.

O SZKOLENIU TSN

Cel kursu TSN: Wydłużenie i lepsze wykorzystanie czasu nauczania / uczenia się. Wpływanie na kształtowanie u dzieci samodyscypliny, współpracy i współdziałania w grupie. Kształtowanie pozytywnych relacji wśród dzieci, motywowanie ich do nauki, wydobywanie potencjału. Pomaganie dzieciom w rozpoznawaniu i kierowaniu własnymi emocjami w oparciu o metodą dr. Thomasa Gordona.

W czasie kursu nauczyciele rozwijają umiejętności:

 • Obserwacji zachowania w celu rozpoznania i opisania różnych zachowań dziecka bez interpretacji, oceny i osądu.
 • Rozpoznawania po czyjej stronie leży problem w celu identyfikowania źródła problemu osobistego, by móc skutecznie zareagować.
 • Rozpoznawania przyczyny zakłóceń w komunikowaniu się ludzi.
 • Pomagania dzieciom w rozwiązywaniu ich problemów dzięki słuchaniu ze zrozumieniem.
 • Otwartej komunikacji w celu uzyskania lepszej współpracy i większego szacunku ze strony dzieci.
 • Skutecznego konfrontowania się z nieakceptowanym zachowaniem w celu umiejętnego stawiania granic dzieciom oraz zapobiegania agresywnym zachowaniom.
 • Rozpoznawania przyczyn powstawania złości i radzenia sobie z nią.
 • Redukowania buntu u dzieci.
 • Sposobów na ograniczenie sytuacji konfliktowych pomiędzy dzieci.
 • Sposobów na ustalanie zasad, których dzieci będą się trzymały.
 • Budowania i wzmacniania poczucia własnej wartości u dzieci.
 • Pomaganie dzieciom w stawaniu się samodzielnymi.
 • Nieagresywnego rozwiązywania konfliktów potrzeb metodą bez przegranych.
 • Przekazywania i wpływania na wartości u dzieci oraz strategii rozwiązywania konfliktów wartości.
 • Mediacji w celu pomagania dzieciom w rozwiązywaniu konfliktów czy problemów zaistniałych pomiędzy nimi, aby nauczyły się kierować emocjami i wyrażać je w akceptowany społecznie sposób.
 • Stwarzania dzieciom wewnętrznej przestrzeni do samodzielnego uczenia się.
 • Prowadzenia dyskusji skoncentrowanej na treści.
 • Otwartej komunikacji i współpracy z rodzicami.

Treści

 • Kształtowanie samodyscypliny, współpracy i współdziałania w grupie.
 • Przyczyny powstawania złości .
 • Przyczyny zakłóceń w komunikowaniu się ludzi.
 • Redukowanie buntu u dzieci.
 • Sposoby na ograniczenie sytuacji konfliktowych wśród dzieci.
 • Sposoby na ustalanie zasad, których dzieci będą się trzymały.
 • Budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci.
 • Pomaganie dzieciom w stawaniu się samodzielnymi.
 • Stawianie granic dzieciom, dbając przy tym o relacje.
 • Przekazywanie i wpływanie na wartości u dzieci.
 • Kształtowanie pozytywnych relacji wśród dzieci.
 • Motywowanie dzieci do nauki.

Program kursu TSN

 • Wyjaśnienie pojęcia „skuteczny nauczyciel”
  • Cele TSN
  • Przegląd umiejętności i metodyki TSN
  • Ustalanie celów osobistych
  • Generalne etykietowanie ludzi
  • Umiejętność obserwacji dzieci/uczniów
  • Okno zachowania
  • Kto ma problem
  • Kiedy dzieci/uczniowie mają problemy
  • Skutki barier w sytuacji pomagania
  • Proces pomagania
 • Pomaganie uczniowi w zaspokojeniu jego potrzeb
  • Umiejętności pomagania
  • Podstawowe i aktywne słuchanie
  • Warunki dla skutecznego aktywnego słuchania
  • Typowe błędy w aktywnym słuchaniu
 • Otwarta komunikacja
  • Asertywny nauczyciel
  • Skutki słownej pochwały
  • Wyrażanie doceniania
  • Zapobieganie konfliktom
  • Unikanie nieskutecznej konfrontacji
  • Skuteczna konfrontacja
  • Radzenie sobie z oporem
  • Modyfikowanie otoczenia w celu zapobiegania konfliktom
  • Trzy rodzaje czasu
  • Wzbudzanie motywacji w uczniach
  • Dyskusje lekcyjne skierowane na treści i uczniach
  • Etapy procesu nauki
 • Rozwiązywanie konfliktów potrzeb
  • Natura konfliktu
  • Nieskuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów
  • Metoda bez przegranych
  • Sześć kroków rozwiązywania problemów metodą bez przegranych
  • Hierarchia potrzeb Maslowa
  • Potrzeb kontra rozwiązania
  • Zasada uczestnictwa
 • Rozwiązywanie konfliktów wartości
  • Natura konfliktu wartości
  • Różnice w wyznawanych wartościach
  • Strategie rozwiązywania konfliktów wartości
  • Ryzyko stosowania siły
  • Rozwiązywanie problemów związanych z zachowaniem w przypadku konfliktu wartości
  • Skuteczne konsultowanie
  • Konfrontacja i aktywne słuchanie
  • Dawanie przykładu
  • Modyfikowanie siebie
 • Mediacje w TSN
  • Rola mediatora
  • Kierunek komunikacji i struktura procesu mediacji
  • Siedem umiejętności mediatora
 • Zastosowanie TSN w praktyce
  • Stosowanie umiejętności TSN z innymi osobami
  • Przegląd okna zachowania
  • Obszar wolności nauczyciela
  • Egzamin końcowy
  • Ewaluacja kursu

Zalety kursu TSN

 • Jest prowadzony w blisko 50 krajach od ponad 40 lat co zapewnia jego uniwersalność oraz oparcie na doświadczeniu. Dzięki temu daje gwarancję, że został sprawdzony w praktyce i uczestnicząc w nim nauczyciele mogą być pewni, że nie zmarnują swojego czasu i pieniędzy.
 • Dotyczy relacji międ4zyludzkich i daje narzędzia do rozwiązywania konfliktów tak by obie strony były zadowolone z rozwiązania (metoda bez przegranych dr Thomasa Gordona), skutecznej konfrontacji w przypadku nieakceptowanego zachowania, umiejętności podstawowego i aktywnego słuchania innych osób oraz lepszego radzenia sobie ze stresem (okno zachowania).
 • Grupy szkoleniowe gdzie każdy uczestnik jest ważny i może pracować nad realizacją swoich indywidualnych celów.
 • Zawiera materiały szkoleniowe oraz prowadzony jest przez wykwalifikowanego trenera co zapewnia wysoką jakość i pozwala ćwiczyć poznawane umiejętności podczas kursu oraz po kursie w domu, ponieważ w materiałach zawarta jest cała wiedza z kursu.