• Trening Skutecznego Rodzica
 • Trening Skutecznego Nauczyciela
 • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
 • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
 • Szkoła Trenerów

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Informacje Ogólne

Misją Polskiego Centrum Edukacji Gordona (PCEG) jest popularyzowanie idei dr. Thomasa Gordona w Polsce.

Idei, która pragnie zaszczepiać pokój w sercach i umysłach ludzi. Idei, która zachęca, by w relacjach kroczyć drogą porozumienia bez zwycięzców i bez pokonanych. Idei w której podstawą jest komunikacja za pomocą języka akceptacji. Idei, która zwiększa świadomość i wagę wypowiadanych słów do dziecka, partnera, przyjaciela, rodzica, nauczyciela i każdego napotkanego w życiu człowieka.

Aby spełniać swoją misję PCEG prowadzi szkolenia trenerskie, aby osoby, którym idea dr. T. Gordona jest bliska, uczyli się wybranego przez siebie programu modelu Gordona na kursie podstawowym (KP) i zaawansowanym (KZ). Po zakończeniu szkoleń (KP i KZ) i pełnego procesu certyfikacji  uzyskują one tytuł certyfikowanego trenera wybranego programu i prawo do jego nauczania na poziomie pierwszym (w przypadku TSR i TSN), a następnie poziomie drugim.

ADRESAT

Osoby wykształcone: rodzice, opiekunowie, wychowawcy, nauczyciele, wykładowcy akademiccy, doradcy, konsultanci, edukatorzy, trenerzy rozwoju osobistego, coachowie, terapeuci, instruktorzy, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, lekarze, prawnicy, urzędnicy administracji publicznej, personel firm, psycholodzy, pedagodzy, inne zawody

PROGRAMY T. GORDONA - KURSY KIEROWANE DO OKREŚLONYCH DOCELOWYCH ODBIORCÓW

- Trening Skutecznego Rodzica poziom pierwszy (TSR1)

- Trening Skutecznego Rodzica poziom drugi (TSR2)

- Trening Skutecznego Nauczyciela poziom pierwszy (TSN1)

- Trening Skutecznego Nauczyciela poziom drugi (TSN2)

- Trening Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży (TSK)

- Warsztat BNWS (bądź najlepsza, bądź najlepszy)

WYBÓR PROGRAMU - DECYZJA PRZED ZGŁOSZENIEM NA SZKOLENIE TRENERSKIE

1. Zgłaszając się na szkolenie trenerskie należy dokonać wyboru programu, kierując się ostatecznie docelowym odbiorcą kursów, które chce się prowadzić. Przy czym TSR2 i TSN2 są przeznaczone wyłącznie dla czynnych trenerów PCEG. 

2. Po wybraniu określonego programu należy wysłać zgłoszenie elektroniczne w celu umówienia rozmowy kwalifikacyjnej. 

Rozmowa kwalifikacyjna, dlaczego? Ze względu na to, że każdą osobę zgłaszającą się na kurs trenerski PCEG chcemy poznać, przed ostatecznym zakwalifikowaniem na szkolenie. Rozmowa ma na celu poznanie motywacji, celów i wyobrażeń związanych z pracą trenera modelu Gordona, stopnia znajomości modelu oraz poglądów, opinii, przekonań dotyczących komunikacji, wychowania, rozwiązywania konfliktów, itp., a także przedstawienia oczekiwań i potrzeb PCEG w stosunku do trenerów i rozpowszechniania przez nich modelu Gordona w Polsce.

Rozmowy odbywają się w Puławach. Termin rozmowy (zwykle do wyboru) wyznacza PCEG, po otrzymaniu ankiety zgłoszeniowej pocztą tradycyjną. Informacja o terminie dotrze do Państwa telefonicznie lub e-mailowo.

Nasze oczekiwania wobec osoby zgłaszającej się do Szkoły Trenerów PCEG w dużej mierze związane są z jej usposobieniem. Wśród nich można wymienić:

 1. Chęć budowania szczerej, otwartej  relacji z innymi osobami.
 2. Umiejętność współpracy i podejmowania decyzji.
 3. Szacunek do  dorobku intelektualnego innych osób,
 4. Chęć pracy nad sobą i realizowania swoich pasji.
 5. Ciekawość drugiego człowieka, jego poglądów, wartości i przekonań.
 6. Gotowość na zmiany w komunikacji z innymi oraz gotowość na popełnianie błędów.
 7. Ukończone 26 lat.

SZKOLENIA

Pełne szkolenie z wybranego programu modelu Gordona składa się z kursu podstawowego (KP) i zaawansowanego(KZ). Oba kursy (KP i KZ) to pierwszy etap certyfikacji na drodze do zostania trenerem określonego programu (TSR1, TSN1, TSK lub BNWS). Poniżej znajdziecie Państwo informacje ogólne o KP i KZ.

KURS PODSTAWOWY (KP)

Cel ogólny

Rozwijanie samoświadomości i umiejętności związanych z modelem Gordona. Doskonalenie praktycznych umiejętności niezbędnych przy prowadzeniu kursów.

Cele szczegółowe

 1. W toku zajęć uczestnicy będą rozwijać umiejętności:
  • Obserwacji zachowania bez oceniania, osądzania czy interpretacji.
  • Rozpoznawania po czyjej stronie leży problem w celu identyfikowania źródła problemu.
  • Pomagania dzięki słuchaniu ze zrozumieniem.
  • Otwartej komunikacji językiem akceptacji w celu uzyskania lepszej współpracy.
  • Skutecznego konfrontowania z nieakceptowanym zachowaniem – zmiany czyjegoś zachowania.
  • Rozwiązywania konfliktów potrzeb metodą bez przegranych.
  • Strategii rozwiązywania konfliktów wartości.
 2. W toku zajęć uczestnicy także:
  • Zweryfikują własny sposób kontaktowania i komunikowania się z innymi osobami.
  • Zwiększą świadomość własnych zasobów  potrzebnych w pracy trenera.
  • Poznają i nauczą się sposobu dawania, otrzymywania  i przyjmowania informacji zwrotnych.

Forma zajęć

Wykłady, gra ról, praca w małych grupach, dyskusje grupowe, demonstracje, ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń, osobiste dzielenie się doświadczeniami w grupie, ćwiczenia kształtujące umiejętności, lektura materiałów

Zawartość merytoryczna

 1. Wprowadzenie do szkolenia
  • cele szkolenia
  • przegląd umiejętności i metodyki
  • ustalenie celów osobistych
  • umiejętność obserwacji zachowania
  • okno zachowania
  • fałszywa akceptacja
  • szufladkowanie ludzi czyli skutki etykiet i ocen
  • unikanie barier w procesie komunikacji
  • wprowadzenie do procesu pomagania
 2. Pomaganie w zaspokojeniu potrzeb innych
  • umiejętności pomagania
  • aktywne słuchanie
  • balonik wypełniony emocjami
  • warunki skutecznego aktywnego słuchania
  • typowe błędy w aktywnym słuchaniu
 3. Skuteczne komunikowanie się w celu zaspokojenia potrzeb
  • skuteczne wyrażanie siebie
  • unikanie nieskutecznej konfrontacji
  • skuteczna konfrontacja
  • skutki nagród i kar
  • radzenie sobie z oporem
  • modyfikowanie otoczenia w celu zapobiegania konfliktom
  • etapy procesu nauki
 4. Rozwiązywanie konfliktów potrzeb
  • natura konfliktu potrzeb
  • nieskuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów
  • metoda bez przegranych
  • przygotowanie gruntu
  • sześć kroków rozwiązywania problemów
  • hierarchia potrzeb wg Maslowa
  • oddzielanie potrzeb od rozwiązań
 5. Rozwiązywanie konfliktów wartości
  • natura konfliktu wartości
  • sposoby rozwiązywania konfliktów wartości
  • ryzyko stosowania siły

Zaliczenie

Podstawą zaliczenia szkolenia trenerskiego podstawowego jest obecność na zajęciach oraz uiszczenie pełnej opłaty za szkolenie.

KURS ZAAWANSOWANY (KZ)

Kurs zaawansowany jest ważnym i koniecznym doświadczeniem na drodze do zdobycia Certyfikatu z określonego programu metody Gordona.

Cel ogólny

Poszerzenie i pogłębienie wiedzy zdobytych podczas kursu podstawowego oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do rozpoczęcia pracy trenera określonego programu metody Gordona.

Cele szczegółowe

W toku zajęć uczestnicy:

 • Zapoznają się z materiałami trenerskimi i nauczą w jaki sposób z nich korzystać.
 • Przetrenują sposób prowadzenia określonego programu metody Gordona (TSR1, TSN1, TSK lub BNWS) dzięki przygotowaniu i przeprowadzeniu fragmentów sesji.
 • Otrzymają informacje zwrotne na temat sposobu prowadzenia wybranych fragmentów sesji dzięki czemu poznają własne zasoby oraz dowiedzą w jakich obszarach potrzebują poprawy.
 • Nabędą zrozumienia roli trenera w nauczaniu umiejętności wybranego programu metody Gordona.
 • Zapoznają się z pojęciem procesu grupowego.
 • Przygotują się do procesu certyfikacji.
 • Zapoznają z planowaniem drogi trenerskiej.

Zawartość merytoryczna

 1. Przegląd okna zachowania
 2. Warsztat pracy trenera
  • zapoznanie z materiałami trenerskimi
  • przygotowanie i przeprowadzenie przez poszczególnych uczestników wybranych fragmentów sesji
  • informacje zwrotne na temat prowadzonych sesji
  • rola trenera w nauczaniu określonego programu metody Gordona
  • etyka trenera metody Gordona
  • prowadzenie kursu - na co zwrócić uwagę
  • estetyka i użyteczność  plansz papierowych
  • podsumowanie szkolenia - pytania i odpowiedzi
  • ewaluacja szkolenia trenerskiego
 3. Warsztat pracy z grupą - omówienie procesu grupowego

Forma zajęć

Wykłady, dyskusje grupowe, dawanie informacji zwrotnych, demonstracje, ćwiczenia kształtujące umiejętności, lektura materiałów, praca własna - przygotowanie do prowadzenia wybranych fragmentów sesji.

Zaliczenie

Podstawą zaliczenia szkolenia trenerskiego zaawansowanego jest obecność na zajęciach, przeprowadzenie wybranego fragmentu sesji, oraz uiszczenie pełnej opłaty za szkolenie.

ETAPY W PROCESIE CERTYFIKACJI

Poza udziałem w kursie podstawowym (KP) i zaawansowanym (KZ) - Etap 1, należy ukończyć kolejne etapy, które zostały wymienione poniżej:

 • Etap 2: W czasie pomiędzy  kursem podstawowym a zaawansowanym przeczytanie i przyswojenie sobie wiedzy z otrzymanych materiałów .
 • Etap 3: W ciągu 9 miesięcy od ukończenia zaawansowanego szkolenia trenerskiego samodzielne przeprowadzenie dwóch pełnych kursów z ukończonego programu według obowiązującego rozkładu czasowego (sesja po sesji).
 • Etap 4: Odbycie obowiązkowej, odpłatnej superwizji. Wymaganej superwizji podlega jedna sesja z pierwszego i drugiego prowadzonego samodzielnie kursu. Superwizję przeprowadza Autoryzowany Reprezentant GTI w Polsce.
 • Etap 5: Udokumentowanie przeprowadzonych dwóch pierwszych kursów zdjęciami bądź nagraniami wideo z dwóch różnych sesji po min. 15 minut każde.
 • Etap 6: Zebranie z dwóch przeprowadzonych kursów formularzy ewaluacyjnych i uzyskanie pozytywnych opinii dotyczących prowadzonych kursów od jego uczestników.
 • Etap 7: Sporządzenie pisemnej autorefleksji i samooceny dotyczącej prowadzonych kursów.
 • Etap 8: Przesłanie do Centrum Komunikacji Gordona pełnej dokumentacji (ankiet ewaluacyjnych uczestników, zdjęć lub nagrań wideo, własnej autorefleksji i samooceny).

Etapy certyfikacji wspierają potrzebę PCEG, dotyczącą posiadania przez Trenerów wysokich kwalifikacji i dobrego przygotowania do prowadzenia kursów.

Uzyskanie certyfikatu trenerskiego oraz pełnej autoryzacji do prowadzenia kursu w wybranym programie metody Gordona jest możliwe tylko po odbyciu i pozytywnym zakończeniu wszystkich etapów certyfikacji!

Certyfikat uzyskany z określonego programu po pełnym procesie certyfikacji jest ważny w ponad 50 krajach świata.

POROZUMIENIE Z TRENEREM

Certyfikacja Trenera to proces umożliwiający zostanie autoryzowanym trenerem Gordon Training International (GTI) poprzez swojego Autoryzowanego Reprezentanta w Polsce – Polskie Centrum Edukacji Gordona (PCEG).

Jako Reprezentant GTI w Polsce, PCEG ma prawa i obowiązki wobec GTI, związane z rozpowszechnianiem programów metody Gordona w Polsce, dbaniem o dorobek intelektualny GTI, utrzymaniem wysokiej jakości prowadzonych kursów, dbaniem o dostępność kursów, itp. W związku z tym każdy Trener zawiera porozumienie z Autoryzowanym Reprezentantem Gordon Training International w Polsce – Polskim Centrum Edukacji Gordona.

Porozumienie zawiera zasady rozpowszechniania metody Gordona w Polsce. Z porozumieniem zapoznajecie się Państwo podczas rozmowy kwalifikacyjnej, które wchodzi w życie po zakończonym kursie zaawansowanym, potwierdzonym zaświadczeniem o jego ukończeniu.