• Trening Skutecznego Rodzica
 • Trening Skutecznego Nauczyciela
 • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
 • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
 • Szkoła Trenerów

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Proces certyfikacji

Certyfikacja Trenera to proces umożliwiający zostanie autoryzowanym trenerem Gordon Training International poprzez swojego Autoryzowanego Reprezentanta w Polsce – Polskie Centrum Edukacji Gordona (PCEG). To także zdobywanie doświadczeń praktycznych i teoretycznych w celu utrzymania wysokiej jakości kursów Gordona w Polsce.

Kryteria konieczne do zrealizowania w procesie certyfikacji

 • Etap 1: Udział w kursie podstawowym i zaawansowanym w pełnym wymiarze godzin.
 • Etap 2: W czasie pomiędzy  kursem podstawowym a zaawansowanym przeczytanie i przyswojenie sobie wiedzy z otrzymanych materiałów .
 • Etap 3: W ciągu 9 miesięcy od ukończenia zaawansowanego szkolenia trenerskiego samodzielne przeprowadzenie dwóch pełnych kursów z ukończonego programu według obowiązującego rozkładu czasowego (sesja po sesji).
 • Etap 4: Odbycie obowiązkowej, odpłatnej superwizji. Wymaganej superwizji podlega jedna sesja z pierwszego i drugiego prowadzonego samodzielnie kursu. Superwizję przeprowadza Autoryzowany Reprezentant GTI w Polsce.
 • Etap 5: Udokumentowanie przeprowadzonych dwóch pierwszych kursów zdjęciami bądź nagraniami wideo z dwóch różnych sesji po min. 15 minut każde.
 • Etap 6: Zebranie z dwóch przeprowadzonych kursów formularzy ewaluacyjnych i uzyskanie pozytywnych opinii dotyczących prowadzonych kursów od jego uczestników.
 • Etap 7: Sporządzenie pisemnej autorefleksji i samooceny dotyczącej prowadzonych kursów.
 • Etap 8: Przesłanie do Polskiego Centrum Edukacji Gordona pełnej dokumentacji (ankiet ewaluacyjnych uczestników, zdjęć lub nagrań wideo, własnej autorefleksji i samooceny).

Etapy certyfikacji wspierają potrzebę PCEG, dotyczącą posiadania przez Trenerów wysokich kwalifikacji i dobrego przygotowania do prowadzenia kursów. 

Uzyskanie certyfikatu trenerskiego oraz pełnej autoryzacji do prowadzenia kursu w wybranym programie metody Gordona jest możliwe tylko po odbyciu i pozytywnym zakończeniu wszystkich etapów certyfikacji!

Certyfikat uzyskany z określonego programu jest ważny w ponad 50 krajach świata.

PCEG ma prawa i obowiązki wobec GTI, związane z rozpowszechnianiem programów metody Gordona w Polsce, między innymi dotyczy to dbania o dorobek intelektualny GTI (prawa autorskie), utrzymanie wysokiej jakości prowadzonych kursów, dbanie o dostępność kursów, itp.

W związku z powyższym, każda osoba zgłaszająca się na kurs trenerski (po zakwalifikowaniu), zawiera z Autoryzowanym Reprezentantem Gordon Training International w Polsce – Polskim Centrum Edukacji Gordona - porozumienie, które zawiera zasady rozpowszechniania metody Gordona w Polsce.

Z porozumieniem każdy zapoznaje się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Porozumienie wchodzi w życie po zakończonym kursie zaawansowanym, potwierdzonym stosownym zaświadczeniem.