• Trening Skutecznego Rodzica
 • Trening Skutecznego Nauczyciela
 • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
 • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
 • Szkoła Trenerów

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Szkolenie na trenera TSR1

Termin szkolenia podstawowegoTermin szkolenia zaawansowanego
1.w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
2.w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce

Uwaga! Pełne szkolenie trenerskie składa się z szkolenia podstawowego i zaawansowanego.

Pobierz ANKIETĘ ZGŁOSZENIOWĄ na szkolenie trenerskie


Elektroniczny formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:

Imię i nazwisko:

E-mail:

Tetefon:

Uwagi:

Weryfikacja Captcha:
CAPTCHA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

Pierwszym krokiem jest wypełnienie elektronicznego  formularza zgłoszeniowego - patrz wyżej, formularz służy do umówienia rozmowy kwalifikacyjnej,  dopiero po odbyciu rozmowy i zakwalifikowaniu na kurs poprosimy o wypełnienie ANKIETY ZGŁOSZENIOWEJ

RODO: http://gordon.edu.pl/polityka_prywatnosci

ETAPY SZKOLENIA I CERTYFIKACJI TRENERA TSR1

Etap I Udział w kursie podstawowym (KP) TSR1.

Etap II Udział w kursie zaawansowanym (KZ) TSR1.

Etap III Przeprowadzenie dwóch szkoleń dla rodziców, w ciągu dziewięciu miesięcy od zakończenia KZ TSR1. Każde ze szkoleń jest poddawane superwizji przez Reprezentanta GTI.

Etap IV Podsumowanie procesu certyfikacji.

POTWIERDZENIE UDZIAŁU:

Uczestnicy szkolenia trenerskiego TSR1 na zakończenie KZ TSR1 otrzymają stosowny dokument wystawiony przez PCEG. Oba kursy są etapami na drodze do zdobycia Certyfikatu Trenera TSR1, a następnie TSR2.

TRENERZY PROWADZĄCY

Violetta i Piotr Kruczkowscy – autoryzowani Reprezentanci Gordon Training International w Polsce.

MIEJSCE

Polskie Centrum Edukacji Gordona, 24-100 Puławy, ul. Lubelska 20 a.

LICZBA UCZESTNIKÓW:

Szkolenia odbywają się w grupach 3-6 osobowych. decyduje kolejność zgłoszenia i pozytywny wynik rozmowy.

KOSZT KURSU KP i KZ NA TRENERA TSR1

Zgłoszenie na kurs trenerski TSR1 obejmuje kurs podstawowy i zaawansowany. Kwota nie zawiera kosztu dojazdu, noclegu i wyżywienia.

 • 9900 zł

REGULAMIN REKRUTACJI  

 1. Wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, a następnie pisemnej ankiety zgłoszeniowej na adres: Polskie Centrum Edukacji Gordona, ul. Lubelska 20 A (pokój 306), 24–100 Puławy. Zgłoszenie obejmuje kurs podstawowy i zaawansowany.
 2. Pozytywne przejście rozmowy kwalifikacyjnej i podpisanie porozumienia.
 3. Uiszczenie opłaty za kurs KP i KZ - dwa warianty:
  • wariant A - opłata jednorazowa za kurs podstawowy i zaawansowany. Wpłata w ciągu 7 dni od rozmowy kwalifikacyjnej, wysokość 9900 zł. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze szkolenia na 30 dni przed rozpoczęciem Kursu Podstawowego TSR1. W pozostałych przypadkach przysługuje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszony o 10 % (990 zł).
  • wariant B - opłata w dwóch ratach po 4950 zł każda. Pierwsza rata w ciągu 7 dni od rozmowy kwalifikacyjnej. Druga rata w wysokości 4950 zł na 5 tygodni przed datą rozpoczęcia Kursu Podstawowego KP TSR1. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z kursu na 30 dni przed rozpoczęciem KP. W pozostałych przypadkach przysługuje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszony o 10 % (990 zł), liczonej od pełnej opłaty za kurs.
 4. W przypadku zgłoszenia i odbycia rozmowy kwalifikacyjnej ze skutkiem przyjęcia na KP na 30 dni przed jego rozpoczęciem NIE przysługuje zniżka od wpłaty jednorazowej i wniesione opłaty NIE podlegają zwrotowi.
 5. Opłaty wniesione za kurs KP i KZ przez kandydata na trenera zostają zwrócone tylko w przypadku, kiedy szkolenie trenerskie nie odbędzie się z powodu organizatora (nie dotyczy zmiany terminu kursu). O tym fakcie Polskie Centrum Edukacji Gordona zawiadomi telefonicznie i pisemnie na adres mailowy uczestnika. Wpłacona opłata za kurs zostanie zwrócona przelewem na rachunek bankowy z którego nastąpił przelew środków na konto PCEG, w terminie 3 dni od daty otrzymania od uczestnika egzemplarza zawartego z PCEG porozumienia trenerskiego.  
 6. W przypadku, kiedy uczestnik KP zwróci się do PCEG o możliwość wzięcia udziału w innym, niż zadeklarowany w zgłoszeniu terminie szkolenia KP (jedynie z ważnych powodów osobistych), wszystkie wniesione przez uczestnika opłaty zostają uznane jako dokonane i nie podlegają zwrotowi w żadnym z wariantów ujętych w pkt. 3 i 4.
 7. Ewentualną rezygnację uczestnika ze szkolenia należy przesłać na adres PCEG w formie pisemnej, listem poleconym, do której należy dołączyć własny egzemplarz zawartego porozumienia z PCEG (liczy się data stempla pocztowego).
 8. Opłaty za szkolenie należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy: Polskie Centrum Edukacji Gordona, ul. Lubelska 20 A, 24–100 Puławy, mbank nr konta: 80 1140 2017 0000 4402 1054 1169 w przelewie należy podać imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, ulica, nr, miasto, kod, dopisek opłata za kurs trenerski podstawowy (wariant A lub B)
 9. Rachunek za szkolenie zostanie wystawiony po zaksięgowaniu wpłaty.
 10. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje skreślenie z listy kandydatów na szkolenie trenerskie.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian związanych z organizacją kursu, o ewentualnych zmianach każdy będzie informowany na bieżąco.

KOSZT KURSU NA TRENERA TSR1 OBEJMUJE:

 • 80 godzin kursu podstawowego i zaawansowanego
 • materiały szkoleniowe dla trenera
 • opłaty licencyjne

UWAGA:

PCEG, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub harmonogramie kursu KP i KZ.

 Koszt jednej superwizji 2000 zł plus koszty dojazdu.