• Trening Skutecznego Rodzica
 • Trening Skutecznego Nauczyciela
 • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
 • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
 • Szkoła Trenerów

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

SZKOLENIE TRENERSKIE Z PROGRAMU BNWS

Termin szkolenia podstawowegoTermin szkolenia zaawansowanego
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Uwaga! Pełne szkolenie trenerskie składa się z szkolenia podstawowego i zaawansowanego.

Pobierz ANKIETĘ ZGŁOSZENIOWĄ na szkolenie trenerskie


Elektroniczny formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:

Imię i nazwisko:

E-mail:

Tetefon:

Uwagi:

Weryfikacja Captcha:
CAPTCHA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

Pierwszym krokiem jest wypełnienie elektronicznego  formularza zgłoszeniowego - patrz wyżej, formularz służy do umówienia rozmowy kwalifikacyjnej,  dopiero po odbyciu rozmowy i zakwalifikowaniu na kurs prosimy o wypełnienie ANKIETY ZGŁOSZENIOWEJ

RODO: http://gordon.edu.pl/polityka_prywatnosci

KOSZT KURSU KP I KZ  

 • koszt kursu podstawowego - 4500,00 zł
 • koszt kursu zaawansowanego  - 7500,00 zł
 • jednokrotny koszt pobytu (noclegi i śniadania) - 500,00 - 800,00 zł

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenie na kurs trenerski PODSTAWOWY(KP) jest równoznaczne ze zgłoszeniem na kurs ZAAWANSOWANY (KZ)

REGULAMIN REKRUTACJI  

 1. Wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, a następnie pisemnej ankiety zgłoszeniowej na adres: Polskie Centrum Edukacji Gordona, ul. Lubelska 20 A (pokój 306), 24–100 Puławy. Zgłoszenie obejmuje kurs podstawowy i zaawansowany.
 2. Pozytywne przejście rozmowy kwalifikacyjnej i podpisanie porozumienia.
 3. Uiszczenie opłaty za kurs KP i KZ - trzy warianty:
  • wariant A - opłata jednorazowa za kurs podstawowy i zaawansowany - zniżka 300 zł. Wpłata w ciągu trzech dni od rozmowy kwalifikacyjnej, wysokość 11700 zł. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze szkolenia na 30 dni przed rozpoczęciem KP. W pozostałych przypadkach przysługuje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o 50% (2250 zł), liczonej od pełnej opłaty za kurs podstawowy (4500zł).
  • wariant B - opłata w dwóch ratach po 6000 zł każda. Wpłata w ciągu trzech dni od rozmowy kwalifikacyjnej, wysokość 6000 zł. Druga rata w wysokości 6000 zł na 6 tygodni przed datą rozpoczęcia kursu KP. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z kursu na 30 dni przed rozpoczęciem KP. W pozostałych przypadkach przysługuje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o 50% (2250zł), liczonej od pełnej opłaty za kurs podstawowy (4500zł).
  • wariant C - W ciągu 3 dni od rozmowy kwalifikacyjnej uiszczenie I raty za KP i KZ w wysokości 4000 zł. Uiszczenie II raty w wysokości 4000 zł na 6 tygodni przed datą rozpoczęcia kursu KP i III ostatniej raty w wysokości 4000 zł najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem KP. Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z kursu trenerskiego na 30 dni przed rozpoczęciem KP. W pozostałych przypadkach przysługuje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o 50% (2250zł), liczonej od pełnej opłaty za kurs podstawowy (4500zł).
 4. Uiszczenie opłaty za nocleg i wyżywienie:
  • 450 zł opłaty najpóźniej na 1 miesiąc przed datą rozpoczęcia kursu, która w przypadku rezygnacji nie podlega zwrotowi.
  • pozostała kwota opłaty najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
 5. W przypadku zgłoszenia i odbycia rozmowy kwalifikacyjnej ze skutkiem przyjęcia na KP na 30 dni przed jego rozpoczęciem NIE przysługuje zniżka od wpłaty jednorazowej i wniesione opłaty NIE podlegają zwrotowi.
 6. Opłaty wniesione za kurs KP i KZ przez kandydata na trenera zostają zwrócone tylko w przypadku, kiedy szkolenie trenerskie nie odbędzie się z powodu organizatora (nie dotyczy zmiany terminu kursu). O tym fakcie Polskie Centrum Edukacji Gordona zawiadomi telefonicznie i pisemnie na adres mailowy uczestnika. Wpłacona opłata za kurs zostanie zwrócona przelewem na rachunek bankowy z którego nastąpił przelew środków na konto PCEG, w terminie 3 dni od daty otrzymania od uczestnika egzemplarza zawartego z PCEG porozumienia trenerskiego.  
 7. W przypadku, kiedy uczestnik KP zwróci się do PCEG o możliwość wzięcia udziału w innym, niż zadeklarowany w zgłoszeniu terminie szkolenia KP (jedynie z ważnych powodów osobistych), wszystkie wniesione przez uczestnika opłaty zostają uznane jako dokonane i nie podlegają zwrotowi w żadnym z wariantów ujętych w pkt. 3 i 4.
 8. Ewentualną rezygnację uczestnika ze szkolenia należy przesłać na adres PCEG w formie pisemnej, listem poleconym, do której należy dołączyć własny egzemplarz zawartego porozumienia z PCEG (liczy się data stempla pocztowego).
 9. Opłaty za szkolenie należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy: Polskie Centrum Edukacji Gordona, ul. Lubelska 20 A, 24–100 Puławy, mbank nr konta: 80 1140 2017 0000 4402 1054 1169 w przelewie należy podać imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, ulica, nr, miasto, kod, dopisek opłata za kurs trenerski podstawowy (wariant A lub B)
 10. Rachunek za szkolenie zostanie wystawiony po zaksięgowaniu wpłaty.
 11. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje skreślenie z listy kandydatów na szkolenie trenerskie.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian związanych z organizacją kursu, o ewentualnych zmianach każdy będzie informowany na bieżąco.

KOSZT KURSU PODSTAWOWEGO OBEJMUJE:

 • 43,5 godzin kursu podstawowego
 • materiały szkoleniowe dla trenera - zeszyt ćwiczeń, książka Thomasa Gordona „Wychowanie bez porażek”
 • opłaty licencyjne
 • dyplom ukończenia szkolenia podstawowego uprawniający do wzięcia udziału w kursie zaawansowanym

KOSZT KURSU ZAAWANSOWANEGO OBEJMUJE:

 • 54 godziny kursu zaawansowanego
 • materiały szkoleniowe dla trenera - podręcznik ze scenariuszami zajęć, przewodnik trenera, karty do odgrywania ról, prezentacja  PowerPoint, zeszyt ćwiczeń
 • opłaty licencyjne
 • dyplom ukończenia szkolenia zaawansowanego uprawniający do przeprowadzenia pierwszego i drugiego  kursu w ramach procesu certyfikacji

POTWIERDZENIE UDZIAŁU:

Uczestnicy kursów KP i KZ na zakończenie otrzymają stosowny dokument wystawiony przez PCEG. Oba kursy są etapami na drodze do zdobycia Certyfikatu Trenera BNWS.

TRENERZY PROWADZĄCY KP I KZ 

Violetta i Piotr Kruczkowscy – psychologowie, autoryzowani Reprezentanci Gordon Training International w Polsce. Powołali do życia Fundację „Wychowanie bez porażek”. Master Resident Trainer programów metody Gordona - uprawnienia wydane przez Gordon Training International (USA) - do szkolenia na terenie danego kraju, trenerów określonych programów metody Gordona. Certyfikowani trenerzy Treningu Skutecznego Rodzica i Nauczyciela, Skutecznej Komunikacji, Bądź Najlepszą Wersją Siebie - certyfikat wydany przez Gordon Training International.

Z Gordon Training International współpracują ponad 10 lat szkoląc trenerów, rodziców i dzieci, nauczycieli w Polsce oraz Polonię mieszkającą za granicą min. w Belgii, Francji, Norwegii i Anglii. Współtworzyli materiały szkoleniowe i programy oparte na metodzie Gordona.

Założyciele Polskiego Centrum Edukacji Gordona (do niedawna Centrum Komunikacji Gordona), którego nazwa podkreśla jego niepowtarzalny charakter, związany ściśle z osobą dr. Thomasa Gordona. Na co dzień pracują w Prywatnych Gabinetach Psychologicznych. Zajmują się: psychoterapią rodzinną, doradztwem dla rodziców, diagnozą psychologiczną, terapią biofeedback, konsultingiem, szkoleniami dla instytucji publicznych, szkół, organizacji społecznych.

MIEJSCE REALIZACJI KP I KZ:

Puławy lub oddalony o 12 km od Puław Kazimierz Dolny. Uczestnicy są obowiązkowo zakwaterowani w miejscu wyznaczonym przez organizatora.

LICZBA UCZESTNIKÓW:

Szkolenia odbywają się w grupach 3-6 osobowych. decyduje kolejność zgłoszenia i pozytywny wynik rozmowy. 

UWAGA:

PCEG, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub harmonogramie kursu KP i KZ.