• Trening Skutecznego Rodzica
 • Trening Skutecznego Nauczyciela
 • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
 • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
 • Szkoła Trenerów

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

SZKOLENIE TRENERSKIE Z PROGRAMU TSN1

Termin szkolenia podstawowegoTermin szkolenia zaawansowanego
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR

Uwaga! Pełne szkolenie trenerskie składa się z szkolenia podstawowego i zaawansowanego.

Pobierz ANKIETĘ ZGŁOSZENIOWĄ na szkolenie trenerskie


Elektroniczny formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:

Imię i nazwisko:

E-mail:

Tetefon:

Uwagi:

Weryfikacja Captcha:
CAPTCHA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

Pierwszym krokiem jest wypełnienie elektronicznego  formularza zgłoszeniowego - patrz wyżej, formularz służy do umówienia rozmowy kwalifikacyjnej,  dopiero po odbyciu rozmowy i zakwalifikowaniu na kurs prosimy o wypełnienie ANKIETY ZGŁOSZENIOWEJ

RODO: http://gordon.edu.pl/polityka_prywatnosci

ETAPY SZKOLENIA I CERTYFIKACJI TRENERA TSN1

Etap I Udział w kursie podstawowym (KP) TSN1.

Etap II Udział w kursie zaawansowanym (KZ) TSN1.

Etap III Przeprowadzenie dwóch szkoleń dla nauczycieli, w ciągu dziewięciu miesięcy od zakończenia KZ TSN1. Każde ze szkoleń jest poddawane superwizji przez Reprezentanta GTI.

Etap IV Podsumowanie procesu certyfikacji.

POTWIERDZENIE UDZIAŁU:

Uczestnicy szkolenia trenerskiego TSN1 na zakończenie KZ TSN1 otrzymają stosowny dokument wystawiony przez PCEG. Oba kursy są etapami na drodze do zdobycia Certyfikatu Trenera TSN1, a następnie TSN2.

TRENERZY PROWADZĄCY

Violetta i Piotr Kruczkowscy – autoryzowani Reprezentanci Gordon Training International w Polsce.

MIEJSCE

Polskie Centrum Edukacji Gordona, 24-100 Puławy, ul. Lubelska 20 a.

LICZBA UCZESTNIKÓW:

Szkolenia odbywają się w grupach 3-6 osobowych. decyduje kolejność zgłoszenia i pozytywny wynik rozmowy.

KOSZT KURSU KP i KZ NA TRENERA TSN1

Zgłoszenie na kurs trenerski TSN1 obejmuje kurs podstawowy i zaawansowany. Kwota nie zawiera kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia.

 • 9000 zł

REGULAMIN REKRUTACJI  

 1. Wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, a następnie pisemnej ankiety zgłoszeniowej na adres: Polskie Centrum Edukacji Gordona, ul. Lubelska 20 A (pokój 306), 24–100 Puławy. Zgłoszenie obejmuje kurs podstawowy i zaawansowany.
 2. Pozytywne przejście rozmowy kwalifikacyjnej i podpisanie porozumienia.
 3. Uiszczenie opłaty za kurs KP i KZ - trzy warianty:
  • wariant A - opłata jednorazowa za kurs podstawowy i zaawansowany z 5 % (450 zł) zniżką. Wpłata w ciągu 7 dni od rozmowy kwalifikacyjnej, wysokość 8550 zł. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze szkolenia na 30 dni przed rozpoczęciem KP TSN1. W pozostałych przypadkach przysługuje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o 10% (900zł), liczonej od pełnej opłaty za kurs KP i KZ TSN1.
  • wariant B - opłata w dwóch ratach po 4500 zł każda. Pierwsza rata. wpłata w ciągu 7 dni od rozmowy kwalifikacyjnej, druga rata w wysokości 4500 zł na 6 tygodni przed datą rozpoczęcia kursu KP TSN1. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z kursu na 30 dni przed rozpoczęciem KP. W pozostałych przypadkach przysługuje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o 10% (900zł), liczonej od pełnej opłaty za kurs KP i KZ TSN1.
  • wariant C - W ciągu 7 dni od rozmowy kwalifikacyjnej uiszczenie I raty za KP i KZ w wysokości 3000 zł. Uiszczenie II raty w wysokości 3000 zł na 6 tygodni przed datą rozpoczęcia kursu KP i III ostatniej raty w wysokości 3000 zł najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem KP TSN1. Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z kursu trenerskiego na 30 dni przed rozpoczęciem KP. W pozostałych przypadkach przysługuje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o 10% (900 zł), liczonej od pełnej opłaty za kurs KP i KZ TSN1. 
 4. W przypadku zgłoszenia i odbycia rozmowy kwalifikacyjnej ze skutkiem przyjęcia na KP na 30 dni przed jego rozpoczęciem NIE przysługuje zniżka od wpłaty jednorazowej i wniesione opłaty NIE podlegają zwrotowi.
 5. Opłaty wniesione za kurs KP i KZ przez kandydata na trenera zostają zwrócone tylko w przypadku, kiedy szkolenie trenerskie nie odbędzie się z powodu organizatora (nie dotyczy zmiany terminu kursu). O tym fakcie Polskie Centrum Edukacji Gordona zawiadomi telefonicznie i pisemnie na adres mailowy uczestnika. Wpłacona opłata za kurs zostanie zwrócona przelewem na rachunek bankowy z którego nastąpił przelew środków na konto PCEG, w terminie 3 dni od daty otrzymania od uczestnika egzemplarza zawartego z PCEG porozumienia trenerskiego.  
 6. W przypadku, kiedy uczestnik KP zwróci się do PCEG o możliwość wzięcia udziału w innym, niż zadeklarowany w zgłoszeniu terminie szkolenia KP (jedynie z ważnych powodów osobistych), wszystkie wniesione przez uczestnika opłaty zostają uznane jako dokonane i nie podlegają zwrotowi w żadnym z wariantów ujętych w pkt. 3 i 4.
 7. Ewentualną rezygnację uczestnika ze szkolenia należy przesłać na adres PCEG w formie pisemnej, listem poleconym, do której należy dołączyć własny egzemplarz zawartego porozumienia z PCEG (liczy się data stempla pocztowego).
 8. Opłaty za szkolenie należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy: Polskie Centrum Edukacji Gordona, ul. Lubelska 20 A, 24–100 Puławy, mbank nr konta: 80 1140 2017 0000 4402 1054 1169 w przelewie należy podać imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, ulica, nr, miasto, kod, dopisek opłata za kurs trenerski podstawowy (wariant A lub B)
 9. Rachunek za szkolenie zostanie wystawiony po zaksięgowaniu wpłaty.
 10. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje skreślenie z listy kandydatów na szkolenie trenerskie.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian związanych z organizacją kursu, o ewentualnych zmianach każdy będzie informowany na bieżąco.

KOSZT KURSU TRENERSKIEGO KP I KZ TSN1 OBEJMUJE:

 • 90 godzin kursu podstawowego i zaawansowanego
 • materiały szkoleniowe dla trenera
 • opłaty licencyjne
 • dyplom ukończenia szkolenia zaawansowanego uprawniający do wzięcia udziału w kursie TSN2
UWAGA:

PCEG, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub harmonogramie kursu KP i KZ.