• Trening Skutecznego Rodzica
 • Trening Skutecznego Nauczyciela
 • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
 • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
 • Szkoła Trenerów

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Polityka Prywatności

W związku z wejściem w życie dniu 25.05.18. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.16. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), poniżej znajdziecie Państwo informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.gordon.edu.pl oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

Uprzejmie informujemy, że Administratorem strony internetowej www.gordon.edu.pl jest Polskie Centrum Edukacji Gordona, 24-100 Puławy, ul. Lubelska 20a, NIP 8510019391, REGON 810467969.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możecie się Państwo skontaktować z nami, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej gordon@gordon.edu.pl

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem przekazanych danych osobowych (dalej: Administrator lub PCEG) jest Polskie Centrum Edukacji Gordona, 24-100 Puławy, ul. Lubelska 20a, gab. 306.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie się Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych PCEG, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej gordon@gordon.edu.pl albo telefonicznie +48 602 336 109 albo w tradycyjnej formie papierowej na adres Inspektor Ochrony Danych PCEG,
24-100 Puławy, ul. Lubelska 20a, gab. 306.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane przekazane PCEG przetwarzane są w celu udzielania odpowiedzi telefonicznych i e-mailowych dotyczących rekrutacji oraz wpisania na listę uczestników na wszystkie kursy / szkolenia z programów metody Gordona, w tym szkolenia trenerskie organizowane w ramach Szkoły Trenerów PCEG i inne szkolenia dla odbiorców indywidualnych i grupowych programów metody Gordona,  a także w celu weryfikacji, czy spełniacie Państwo kryteria przyjęcia do Szkoły Trenerów PCEG, a także wypełniania postanowień zawartych w ramach porozumienia trenerskiego z trenerami PCEG i trenerami w procesie certyfikacji.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe (dotyczy tylko aktywnych trenerów PCEG) w celu realizacji umowy trenerskiej, której są Państwo stroną oraz lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Ponadto, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Ta podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych dotyczy wszystkich przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników, jak i prowadzenia marketingu i promocji własnych usług Administratora, mających na celu:

 • popularyzowanie metody Gordona w Polsce
 • rekrutację na kursy programów metody Gordona (TSR, TSN, BNWS, TSK Dzieci i Młodzieży, itd.)
 • przesyłania Państwu informacji na temat działań Polskiego Centrum Edukacji Gordona
 • dzielenie się Państwa doświadczeniami z kursów i szkoleń trenerskich programów metody Gordona poprzez  anonimowe cytowanie Państwa wypowiedzi z ankiet ewaluacyjnych zamieszczanych w materiałach promocyjnych PCEG, portalach społecznościowych, stronie internetowej www.gordon.edu.pl oraz internecie
 • umieszczenia w materiałach promocyjnych PCEG, portalach społecznościowych, stronie internetowej www.gordon.edu.pl oraz internecie Państwa wizerunku, zdjęć, filmów wideo, nagrań głosowych, itd.

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa zobowiązują nas także do przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek przyjęcia na szkolenia PCEG. Zbieramy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowej realizacji Państwa zgłoszenia. W przypadku gdy z jakichkolwiek przyczyn nie będziecie Państwo chcieli nam ich podać, niestety nie będziemy w stanie zrealizować przyjęcia Państwa na kursy / szkolenia realizowane przez PCEG.

Zgłoszenia i zapisy na kursy / szkolenia

 • Wypełniając indywidualne zgłoszenie na kursy z programów metody Gordona, musicie Państwo podać niezbędne dane, tj. imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, dane do wystawienia faktury. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia i przyjęcia na kurs.
 • Wypełniając grupowe zgłoszenie na kursy z programów metody Gordona, musicie Państwo podać niezbędne dane, tj. imię i nazwisko osoby zgłaszającej, adres Placówki, e-mail, numer telefonu, dane do wystawienia faktury. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia i przyjęcia grupy na kurs.
 • Wypełniając indywidualne zgłoszenie na szkolenie trenerskie z programu metody Gordona, musicie Państwo podać dane niezbędne w formularzu elektronicznym, tj. imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu w celu umówienia rozmowy kwalifikacyjnej. Następnie po odbyciu rozmowy i zakwalifikowaniu na szkolenie trenerskie, wypełniając ankietę zgłoszeniową, musicie Państwo podać dane niezbędne do zawarcia porozumienia trenerskiego, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel, dane do wystawienia faktury, e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia porozumienia i przyjęcia na szkolenie trenerskie podstawowe i zaawansowane z wybranego programu metody Gordona.

Dokumentacja księgowa

Dane przekazane nam w związku ze zgłoszeniem na kursy i szkolenia realizowane przez PCEG, przetwarzane są w celu realizacji zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Faktury przekazywane są do biura rachunkowego, zgłoszenia są również rejestrowane w naszej wewnętrznej bazie w celach archiwalnych i statystycznych.

Dane Państwa będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zgłoszenia na szkolenia oraz przez czas trwania zawartej umowy trenerskiej. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Nadmieniamy również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Państwa danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Nie możecie Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możecie Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możecie jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas swoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia danych z naszej bazy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek przyjęcia na kursy i szkolenia oferowane przez PCEG. Zbieramy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowej realizacji Państwa zgłoszenia. W przypadku gdy z jakichkolwiek przyczyn nie będziecie Państwo chcieli nam ich podać, niestety nie będziemy w stanie zrealizować przyjęcia Państwa na kursy i szkolenia realizowane przez PCEG.

Kontakt e-mailowy

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujecie nam Państwo swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możecie Państwo zawrzeć inne dane osobowe.

Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynika z zainicjowania kontaktu z PCEG. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Mają Państwo prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadziliście z PCEG (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Państwa strony.

Newsletter

Jeżeli zechcecie się Państwo zapisać do newslettera PCEG, musicie przekazać swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Państwu newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujcie Państwo z jego otrzymywania, co spowoduje usunięciem Państwa danych z bazy.

Aby zrezygnować z newslettera należy kliknąć w link, który znajduje się w stopce każdej wiadomości. W każdej chwili możecie Państwo sprostować swoje dane zapisane w bazie newslettera, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Komu jeszcze, oprócz wymienionych wyżej, Państwa dane osobowe są udostępniane?

Państwa dane osobowe są wykorzystywane do własnego użytku PCEG. Odbiorcami danych mogą być natomiast podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, prawną, księgową, organizacyjną PCEG, a także podwykonawcy, w tym firmy kurierskie zajmujące się dostarczeniem zamawianych materiałów, niezbędnych do realizacji kursów programów metody Gordona, przez trenerów i trenerów w procesie certyfikacji PCEG.

Państwa dane osobowe mogą być również udostępnione instytucjom i organom państwowym, które są do tego upoważnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Jak długo Państwa dane osobowe będą przetwarzane?

W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji zgłoszenia na kursy i szkolenia PCEG Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania umowy oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą być podnoszone przez Administratora lub przeciwko Administratorowi, o ile nie istnieją przepisy szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane Państwa dane osobowe.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu oraz przedawnienia roszczeń, które mogą być podnoszone przez Administratora lub przeciwko Administratorowi, o ile nie istnieją przepisy szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane dane osobowe.

Jakie prawa przysługują Państwu w stosunku do swoich danych osobowych?

W każdym czasie macie Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Macie Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu realizacji swoich praw możecie skontaktować się Państwo z Inspektorem Ochrony Danych PCEG w wybranej formie tj.: na adres email: gordon@gordon.edu.pl lub w tradycyjnej formie papierowej na adres: Inspektor Ochrony Danych PCEG, 24-100 Puławy, ul. Lubelska 20a, gab. 306, z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie dane na Państwa temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Staraliśmy się, by interesujące Państwa informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możecie Państwo wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Bezpieczeństwo

Gwarantujemy Państwu poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Czy możecie cofnąć Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych?

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, możecie ją wycofać w każdym momencie. Odmowa lub wycofanie zgody nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami, natomiast wycofanie zgody nie wywiera wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, jak wiele innych stron internetowych wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić  Państwu jak najlepsze z niej korzystanie.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które zapisywane są przez serwer w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie) w momencie przeglądania treści witryn internetowych.

W ramach strony PCEG stosujemy dwa podstawowe rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

 • Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich.

 • Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności w celu logowania.
 • Strona PCEG wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Państwu informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu mają Państwo możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możecie Państwo zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Prosimy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Analiza i statystyka

PCEG wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony itd. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies macie Państwo możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics PCEG będzie mogła korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

Marketing

Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do  Państwa reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możecie Państwo zadecydować, czy wyrażacie zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy też nie.

Narzędzia społecznościowe

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.

Umieszczamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzacie Państwo takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.