• Trening Skutecznego Rodzica
 • Trening Skutecznego Nauczyciela
 • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
 • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
 • Szkoła Trenerów

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
14 -18.01.202001-05.05.2020
01-05.05.202024-28.11.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
14-18.01.202001-05.05.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Trening Skutecznego Nauczyciela dla rad pedagogicznych

Z MYŚLĄ O NAUCZYCIELACH

Dr Thomas Gordon podkreślał, że nauczyciele są przygotowani do swojej pracy. Pomimo to problemem dla wielu z nich może się okazać codzienna komunikacja z dziećmi i ich rodzicami. Dlaczego? Otóż, na studiach, które przygotowują do zawodu, nie uczy się nauczycieli, tak ważnej umiejętności, jaką jest skuteczna i świadoma komunikacja z dzieckiem/uczniem i jego rodzicem. T. Gordon twierdził, że chodzi o trening komunikacji interpersonalnej, a nie wykłady na temat komunikacji, które zwiększają świadomość, jednak nie uczą konkretnych umiejętności, tak ważnych dla każdego studenta, który pragnie być skutecznym nauczycielem czy wychowawcą. Uzupełniając tą ważną lukę w kształceniu nauczycieli dr Thomas Gordon w 1975 roku opracował Trening Skutecznego Nauczyciela (TSN).

Jeżeli nauczyciel pragnie pozytywnie wpływać na swoich uczniów oraz osiągać wyznaczone cele w pracy, jego lepsze kompetencje komunikacyjne, pozwalają, by robił to efektywniej. Jedną z najważniejszych korzyści, którą uzyskują nauczyciele sprawni w komunikacji, jest zmniejszenie nieakceptowanego zachowania dzieci, co pozwala na wydłużenie i lepsze wykorzystanie czasu nauczania i uczenia się. Nauczyciele często zapominają, że pracują „sobą” i ich sposób komunikacji  z dziećmi/uczniami jest ogromnie ważny. Ma to zastosowanie bez względu na to jaki charakter ma placówka lub jakie podejście pedagogiczne preferuje. Komunikacja jest kluczem do wprowadzenia tych założeń w życie szkolne czy przedszkolne.

KOMUNIKACJA Z RODZICAMI

Umiejętności zdobyte na kursie TSN bardzo ułatwiają komunikację i współpracę z rodzicami. Dla ogromnej większości rodziców jest niezwykle ważne to co usłyszą od nauczyciela o swoim dziecku. Decydujący dla relacji nauczyciel - rodzic jest sposób w jaki nauczyciel informuje rodzica, nie tylko o zasobach, ale i o trudnościach na temat funkcjonowania dziecka w szkole, czy w zakresie rozpoznawania jego możliwości rozwojowych. Budowanie dobrych relacji nauczycieli z rodzicami przynosi wiele korzyści. Ułatwia współdziałanie szkoły i rodziny, sprzyjając lepszemu poznaniu i rozumieniu uczniów przez nauczycieli i rodziców, pomaga w uzgodnieniu właściwego podejścia wychowawczego, poznaniu oczekiwań rodziców wobec szkoły, udzielaniu sobie wzajemnej pomocy oraz stwarzaniu właściwej atmosfery wspierającej proces rozwojowy dziecka w szkole i w domu.

ORGANIZACJA SZKOLENIA TSN

Uczestnicy, czyli dla kogo?

Nauczyciele wszystkich typów szkół i nauczyciele przedszkolni.

Czas trwania, czyli ile godzin przeznaczyć na szkolenie?

42 godziny zegarowe (poziom pierwszy i poziom drugi)

Termin realizacji, czyli kiedy?

Do uzgodnienia z każdą placówką indywidualnie.

Miejsce, czyli gdzie?

Placówka, która zgłasza uczestników na szkolenie TSN, zapewnia miejsce na jego przeprowadzenie oraz mały poczęstunek dla nauczycieli (kawa, herbata, napoje, inne).

Odpłatność, czyli ile ?

Koszt szkolenia kalkulowany jest indywidualnie dla każdej placówki, w zależności od ilości uczestników szkolenia i położenia placówki w Polsce. W ramach opłaty za szkolenie, każdy uczestnik otrzymuje indywidualne materiały szkoleniowe – zeszyt ćwiczeń, książkę o metodzie Gordona, kredo dr. Thomasa Gordona, dyplom.

Trener prowadzący, czyli kto?

Szkolenia prowadzą tylko doświadczeni, uprawnieni do nauczania programu TSN1 i TSN2, wyznaczeni przez Polskie Centrum Edukacji Gordona, trenerzy.

Sposób realizacji, czyli jak?

Ćwiczenia praktyczne, krótkie wykłady prowadzone przez trenera, przykłady stosowania TSN, dyskusje w grupie i podgrupach, praca z zeszytem ćwiczeń, odgrywanie ról, czas na pytania i odpowiedzi, konsultacje z trenerem w trakcie trwania kursu i po jego zakończeniu.

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA

Placówki zainteresowane szkoleniem TSN prosimy o zgłaszanie się za pomocą poczty elektronicznej gordon@gordon.edu.pl Wszelkie informacje pod numerem 602 336 109

Ważne: W przypadku przeszkolenia w TSN1 całej Kadry Pedagogicznej, placówka otrzyma certyfikat za doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i szerzenie idei rozwiązywania konfliktów metodą bez przegranych dr. Thomasa Gordona wśród rodziców i nauczycieli.

O SZKOLENIU TSN1 i TSN2

Cel kursu TSN: Wydłużenie i lepsze wykorzystanie czasu nauczania / uczenia się. Wpływanie na kształtowanie u dzieci samodyscypliny, współpracy i współdziałania w grupie. Kształtowanie pozytywnych relacji wśród dzieci, motywowanie ich do nauki, wydobywanie potencjału. Pomaganie dzieciom w rozpoznawaniu i kierowaniu własnymi emocjami w oparciu o metodą dr. Thomasa Gordona.

W czasie kursu nauczyciele rozwijają umiejętności:

 • Obserwacji zachowania w celu rozpoznania i opisania różnych zachowań dziecka bez interpretacji, oceny i osądu.
 • Rozpoznawania po czyjej stronie leży problem w celu identyfikowania źródła problemu osobistego, by móc skutecznie zareagować.
 • Rozpoznawania przyczyny zakłóceń w komunikowaniu się ludzi.
 • Pomagania dzieciom w rozwiązywaniu ich problemów dzięki słuchaniu ze zrozumieniem.
 • Otwartej komunikacji w celu uzyskania lepszej współpracy i większego szacunku ze strony dzieci.
 • Skutecznego konfrontowania się z nieakceptowanym zachowaniem w celu umiejętnego stawiania granic dzieciom oraz zapobiegania agresywnym zachowaniom.
 • Rozpoznawania przyczyn powstawania złości i radzenia sobie z nią.
 • Redukowania buntu u dzieci.
 • Sposobów na ograniczenie sytuacji konfliktowych pomiędzy dzieci.
 • Sposobów na ustalanie zasad, których dzieci będą się trzymały.
 • Budowania i wzmacniania poczucia własnej wartości u dzieci.
 • Pomaganie dzieciom w stawaniu się samodzielnymi.
 • Nieagresywnego rozwiązywania konfliktów potrzeb metodą bez przegranych.
 • Przekazywania i wpływania na wartości u dzieci oraz strategii rozwiązywania konfliktów wartości.
 • Mediacji w celu pomagania dzieciom w rozwiązywaniu konfliktów czy problemów zaistniałych pomiędzy nimi, aby nauczyły się kierować emocjami i wyrażać je w akceptowany społecznie sposób.
 • Stwarzania dzieciom wewnętrznej przestrzeni do samodzielnego uczenia się.
 • Prowadzenia dyskusji skoncentrowanej na treści.
 • Otwartej komunikacji i współpracy z rodzicami.

Treści

 • Kształtowanie samodyscypliny, współpracy i współdziałania w grupie.
 • Przyczyny powstawania złości .
 • Przyczyny zakłóceń w komunikowaniu się ludzi.
 • Redukowanie buntu u dzieci.
 • Sposoby na ograniczenie sytuacji konfliktowych wśród dzieci.
 • Sposoby na ustalanie zasad, których dzieci będą się trzymały.
 • Budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci.
 • Pomaganie dzieciom w stawaniu się samodzielnymi.
 • Stawianie granic dzieciom, dbając przy tym o relacje.
 • Przekazywanie i wpływanie na wartości u dzieci.
 • Kształtowanie pozytywnych relacji wśród dzieci.
 • Motywowanie dzieci do nauki.

Program kursu TSN1 i TSN2

 • Wyjaśnienie pojęcia „skuteczny nauczyciel”
  • Cele TSN
  • Przegląd umiejętności i metodyki TSN
  • Ustalanie celów osobistych
  • Generalne etykietowanie ludzi
  • Umiejętność obserwacji dzieci/uczniów
  • Okno zachowania
  • Kto ma problem
  • Kiedy dzieci/uczniowie mają problemy
  • Skutki barier w sytuacji pomagania
  • Proces pomagania
 • Pomaganie uczniowi w zaspokojeniu jego potrzeb
  • Umiejętności pomagania
  • Podstawowe i aktywne słuchanie
  • Warunki dla skutecznego aktywnego słuchania
  • Typowe błędy w aktywnym słuchaniu
 • Otwarta komunikacja
  • Asertywny nauczyciel
  • Skutki słownej pochwały
  • Wyrażanie doceniania
  • Zapobieganie konfliktom
  • Unikanie nieskutecznej konfrontacji
  • Skuteczna konfrontacja
  • Radzenie sobie z oporem
  • Modyfikowanie otoczenia w celu zapobiegania konfliktom
  • Trzy rodzaje czasu
  • Wzbudzanie motywacji w uczniach
  • Dyskusje lekcyjne skierowane na treści i uczniach
  • Etapy procesu nauki
 • Rozwiązywanie konfliktów potrzeb
  • Natura konfliktu
  • Nieskuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów
  • Metoda bez przegranych
  • Sześć kroków rozwiązywania problemów metodą bez przegranych
  • Hierarchia potrzeb Maslowa
  • Potrzeb kontra rozwiązania
  • Zasada uczestnictwa
 • Rozwiązywanie konfliktów wartości
  • Natura konfliktu wartości
  • Różnice w wyznawanych wartościach
  • Strategie rozwiązywania konfliktów wartości
  • Ryzyko stosowania siły
  • Rozwiązywanie problemów związanych z zachowaniem w przypadku konfliktu wartości
  • Skuteczne konsultowanie
  • Konfrontacja i aktywne słuchanie
  • Dawanie przykładu
  • Modyfikowanie siebie
 • Mediacje w TSN
  • Rola mediatora
  • Kierunek komunikacji i struktura procesu mediacji
  • Siedem umiejętności mediatora
 • Zastosowanie TSN w praktyce
  • Stosowanie umiejętności TSN z innymi osobami
  • Przegląd okna zachowania
  • Obszar wolności nauczyciela
  • Egzamin końcowy
  • Ewaluacja kursu

Zalety kursu TSN

 • Jest prowadzony w blisko 50 krajach od ponad 40 lat co zapewnia jego uniwersalność oraz oparcie na doświadczeniu. Dzięki temu daje gwarancję, że został sprawdzony w praktyce i uczestnicząc w nim nauczyciele mogą być pewni, że nie zmarnują swojego czasu i pieniędzy.
 • Dotyczy relacji międ4zyludzkich i daje narzędzia do rozwiązywania konfliktów tak by obie strony były zadowolone z rozwiązania (metoda bez przegranych dr Thomasa Gordona), skutecznej konfrontacji w przypadku nieakceptowanego zachowania, umiejętności podstawowego i aktywnego słuchania innych osób oraz lepszego radzenia sobie ze stresem (okno zachowania).
 • Grupy szkoleniowe gdzie każdy uczestnik jest ważny i może pracować nad realizacją swoich indywidualnych celów.
 • Zawiera materiały szkoleniowe oraz prowadzony jest przez wykwalifikowanego trenera co zapewnia wysoką jakość i pozwala ćwiczyć poznawane umiejętności podczas kursu oraz po kursie w domu, ponieważ w materiałach zawarta jest cała wiedza z kursu.